Zakres wykonywanych prac geodezyjnych:


 • Mapy do celów projektowych

  Opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.
 • Podziały nieruchomości

  Polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela
 • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

  Mają na celu dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych.
 • Rozgraniczenia nieruchomości

  Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości, czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.
 • Wznowienie granic

  Polega na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynku

  Zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych. Jest to niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie.
 • Tyczenie budynków

  Przed przystąpieniem do budowy budynku konieczne jest oznaczenie miejsca, w którym zostanie on posadowiony wzgędem granic nieruchomości oraz innych budowli w terenie.
 • Inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojena terenu

  Zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w wyniku których powstają dokumenty i bazy danych dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych.
 • Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

  Sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna i inne), a w szczególności osie przebiegu tych sieci, punkty węzłowe, studzienki, słupy elektryczne i inne. również podlegają wyznaczeniu względem granic nieruchomości oraz istniejących budowli.